Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji, tarih ve eğitim gibi sosyal ve beşeri bilimlerin paradigma ve metodolojileri ışığında din olgusunu araştırmaktadır. Bu alana ilgi duyan ve gerekli dil becerilerini kazanmış ve ilgili alan hakkında temel  akademik bilgi birimine sahip öğrencilerin, alanında uzmanlaşma ve analiz kabiliyetini geliştirme hedefine yönelik olarak ileri düzeyde bilimsel ve akademik çalışma yapmalarına imkan sağlanacaktır.

Enstitümüzde lisansüstü eğitim görecek öğrencilere Felsefe ve Din Bilimleri’nin bilgi, literatür ve uygulamadaki birikimini sunmak, bu alanda araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmek bu programın çerçevesini oluşturmaktadır. 

Program Hakkında Bilgiler

Bu program; İlahiyat fakültelerinin ilgili bölümünde yer alan İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisi dallarından müteşekkil sekiz bilim dalını içine alan bir programdır.

Program, toplam 180 AKTS krediden az olmamak şartıyla, EABD Başkanlığının öngördüğü, zorunlu ve seçimlik en az yedi adet ders ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. Derslerin AKTS kredisi ile sınav şekli ve değerlendirmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Doktora programını tamamlama süresi azami oniki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı altı yarıyıldan önce tamamlanamaz.Tez öneri savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

Giriş Şartları

Programa, lisans eğitimlerini üniversitelerin İlahiyat, İslâmî İlimler, Din Bilimleri, İslâm ve Din Bilimleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği gibi İlâhiyat alanları ve Fen-Edebiyat, (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji bölümü) ve Eğitim Fakültelerinden mezun olanlar ile bunun dışında kalan yurt içi ve yurt dışından dört yıllık bir fakültede lisans eğitimini tamamlamış kişiler başvurabilecektir.

Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 70,83; 4’lük sistemde en az 2,75 ve eşdeğer bir puan olması gerekir.

Yabancı dil notunun en az 60 puan olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul

edilen (KPDS, TOEFL ve IELTS gibi) bir yabancı dil sınavından en az bu puana muadil bir puana sahip olması gerekir.

 

Lisans Mezuniyet Ortalaması   

:  En az 2,75 veya En az 70,83

 

ALES Puanı        

 

:  ALES Sınavı’ndan son 3 yıl içerisinde alınmış olmak koşuluyla     SOS/EA türünde en az 60 puana sahip olması gerekir.

 

Asgari Dönem Sayısı      

 : 6 Dönem ( 2 yarıyıl ders, 4 yarıyıl tez dönemi olmak üzere )

 

Programda Yer Alan Dersler

BİRİNCİ YARIYIL

Kod

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

ECTS

SFF601

Serbest Araştırma Semineri I

Z

3

 

3

6

SFF603

İslam Felsefesinde Bilgi Öğretileri ve Mantık

S

3

 

3

6

SFF605

Metinlerle Mantık I

S

3

 

3

6

SFF607

Osmanlıca Mantık Metinleri I

S

3

 

3

6

SFF609

İslam Felsefesinin Temel Problemleri

S

3

 

3

6

SFF611

Kindi Felsefesi         

S

3

 

3

6

SFF613

Fârâbî Felsefesi

S

3

 

3

6

SFF615

İslam Dünyasında Felsefe Eleştirileri I

S

3

 

3

6

SFF617

İslam Ahlak Felsefesi Metinleri I

S

3

 

3

6

SFF619

İslam Felsefesinde Ontolojik Problemler

S

3

 

3

6

SFF621

Epistemoloji

S

3

 

3

6

SFF623

Sistematik Felsefe I

S

3

 

3

6

SFF625

Klasik Felsefe Metinleri

S

3

 

3

6

SFF627

Çağdaş Din Felsefeleri I

S

3

 

3

6

SFF629

Felsefe-Din İlişkisi

S

3

 

3

6

SFF631

Analitik Din Felsefesi

S

3

 

3

6

SFF633

Din Sosyolojisi Teorileri

S

3

 

3

6

SFF635

Din ve Sosyal Tabakalaşma

S

3

 

3

6

SFF637

Dine Arkeolojik Yaklaşımlar

S

3

 

3

6

SFF639

Din Psikolojisi Teorileri      

S

3

 

3

6

SFF641

Kur’an’da İnsan Psikolojisi

S

3

 

3

6

SFF643

Tasavvuf ve Psikoloji

S

3

 

3

6

SFF645

Türkiye’de Din Eğitimi Sistemi

S

3

 

3

6

SFF647

İslam Ülkelerinde Din Eğitimi

S

3

 

3

6

SFF659

Din Eğitiminde Değerler Öğretimi

S

3

 

3

6

SFF651

Klasik Din Teorileri

S

3

 

3

6

SFF653

Dinî Metinler I

S

3

 

3

6

SFF655

Türkiye’deki Dinî Gruplar

S

3

 

3

6

 

TOPLAM

 

84

 

84

168

 

İKİNCİ YARIYIL

Kod

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

ECTS

SFF600

Serbest Araştırma Semineri II

Z

3

 

3

6

SFF602

İbn Sînâ Mantığı

S

 

6

SFF604

Metinlerle Mantık II

S

3

 

3

6

SFF606

Osmanlıca Mantık Metinleri II

S

3

 

3

6

SFF608

İbn Sina Felsefesi ve İbn Sinacı Gelenek

S

3

 

3

6

SFF610

İslam Dünyasında Felsefe Eleştirileri II

S

3

 

3

6

SFF612

İbn Rüşd Felsefesi ve İbn Rüşdçülük

S

3

 

3

6

SFF614

Çağdaş İslam Düşüncesi

S

3

 

3

6

SFF616

İslam Ahlak Felsefesi Metinleri II

S

3

 

3

6

SFF618

İslam Siyaset Felsefesi

S

3

 

3

6

SFF620

Ontoloji

S

3

 

3

6

SFF622

Sistematik Felsefe II

S

3

 

3

6

SFF624

Modern Felsefe Metinleri

S

3

 

3

6

SFF626

Çağdaş Din Felsefeleri II

S

3

 

3

6

SFF628

Dinî Epistemoloji

S

3

 

3

6

SFF630

Tanrı Tasavvurları

S

3

 

3

6

SFF632

Din-Devlet İlişkileri 

S

3

 

3

6

SFF634

Dinî Hareketler Sosyolojisi

S

3

 

3

6

SFF636

Sosyal Araştırma

S

3

 

3

6

SFF638

Kişilik-Dindarlık İlişkisi

S

3

 

3

6

SFF640

Din Değiştirme Psikolojisi

S

3

 

3

6

SFF642

Gelişim Psikolojisi

S

3

 

3

6

SFF644

İslam Eğitim Tarihi

S

3

 

3

6

SFF646

Çağdaş Eğitim Sistemleri

S

3

 

3

6

SFF648

Eğitim Felsefesi

S

3

 

3

6

SFF650

Dinî Metinler II

S

3

 

3

6

SFF652

Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları: Hıristiyanlık

S

3

 

3

6

SFF654

Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu

S

3

 

3

6

 

TOPLAM

 

84

 

84

168

 

İletişim

Program Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir COŞKUN

abdulkadircoskun@gmail.com

Akademik Sorumlu

Yrd. Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

esrefaltas@hotmail.com

Etiket: Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı