Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji, tarih ve eğitim gibi sosyal ve beşeri bilimlerin paradigma ve metodolojileri ışığında din olgusunu araştırmaktadır. Bu doğrultuda, enstitümüzde lisansüstü eğitim görecek öğrencilere Felsefe ve Din Bilimlerinin bilgi, literatür ve uygulamadaki birikimini sunmak, bu alanda araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmek bu programın çerçevesini oluşturmaktadır. 

Program Hakkında Bilgiler

Bu program; İlahiyat fakültelerinin ilgili bölümünde yer alan İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisi dallarından müteşekkil sekiz bilim dalını içine alan bir programdır.

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 90 AKTS krediden az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördügü zorunlu ve seçimlik en az yedi adet ders ve seminer dersi çalışması, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS derse yazılabilir. AKTS kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Derslerin bir kısmı, o ders konusu ile ilgili proje-ödev, makale incelemesi, sunum gibi aktiviteler şeklinde yürütülebilir.

Giriş Şartları

Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans programlarına başvurmak için İlahiyat Fakültesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Din Bilimleri, İslâm ve Din Bilimleri, İlköğretim Din Kültürü

ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden lisans mezunu olmak ya da Sosyal Bilimler alanında dört yıllık bir fakültede lisans eğitimini tamamlamış olmak veya bu alanlarda denkliği olan bir diplomaya sahip olmak gerekir.

 

Lisans Mezuniyet Ortalaması   

:En az 2,40 veya En az 60

ALES Puanı        

: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) son 3 yıl içerisinde alınmış olmak koşuluyla SOS/EA türünde en az 55 puan

Asgari Dönem Sayısı      

: 3 Dönem ( 2 yarıyıl ders, 1 yarıyıl tez olmak üzere )

 

 

 

Programda Yer Alan Dersler

 BİRİNCİ YARIYIL

Kod

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

ECTS

SFF501TL

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Z

3

 

3

6

SFF503TL

Metinlerle Mantığa Giriş I

S

3

 

3

6

SFF505TL

Mantığın Ana Konuları ve Problemleri

S

3

 

3

6

SFF507TL

Klasik Mantığa Giriş

S

3

 

3

6

SFF509TL

İslam Felsefesinin Kaynakları

S

3

 

3

6

SFF511TL

Klasik Dönem İslam Felsefesi Metinleri I

S

3

 

3

6

SFF513TL

İslam Ahlak Felsefesi Metinleri I

S

3

 

3

6

SFF515TL

Çağdaş Türk Düşüncesi

S

3

 

3

6

SFF517TL

Sistematik İslam Felsefesi I

S

3

 

3

6

SFF519TL

Felsefe-Kelam İlişkileri I

S

3

 

3

6

SFF521TL

İslam Dünyasında Felsefe

S

3

 

3

6

SFF523TL

Günümüz Felsefe Akımları

S

3

 

3

6

SFF525TL

İlkçağ Yunan Felsefesi

S

3

 

3

6

SFF527TL

Din Felsefesi Metinleri I

S

3

 

3

6

SFF529TL

Din Felsefesinin Geleneksel Problemleri I

S

3

 

3

6

SFF531TL

Günümüz Din Felsefesi Problemleri

S

3

 

3

6

SFF533TL

Din Sosyolojisine Giriş

S

3

 

3

6

SFF535TL

Modernleşme ve Din

S

3

 

3

6

SFF537TL

Sosyo-Kültürel Antropoloji

S

3

 

3

6

SFF539TL

İslam Psikolojisinden Temel Kavramlar

S

3

 

3

6

SFF541TL

Din Psikolojisi Araştırmalarında İstatistik Kullanımı

S

3

 

3

6

SFF543TL

Kişilik ve İnanç

S

3

 

3

6

SFF545TL

Din Eğitimi Ana Konuları

S

3

 

3

6

SFF547TL

Din Eğitim Öğretim Metotları

S

3

 

3

6

SFF559TL

İslam Düşüncesinde Din Eğitimi

S

3

 

3

6

SFF551TL

Kitab-ı Mukaddes Tetkikleri I

S

3

 

3

6

SFF553TL

Batı’da Dinler Tarihi Çalışmaları

S

3

 

3

6

SFF555TL

Yahudilik’te Başlıca Temalar

S

3

 

3

6

 

TOPLAM

 

84

 

84

168

İKİNCİ YARIYIL

Kod

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

ECTS

SFF500TL

Sosyal Bilimler Araştırmalarında Yöntem

Z

3

 

3

6

SFF502TL

Metinlerle Mantığa Giriş II

S

 

6

SFF504TL

İbn Sînâ’da Mantık

S

3

 

3

6

SFF506TL

Epistemik Mantık

S

3

 

3

6

SFF508TL

İslam Düşünce Gelenekleri

S

3

 

3

6

SFF510TL

Klasik Dönem İslam Felsefesi Metinleri II

S

3

 

3

6

SFF512TL

İslam Ahlak Felsefesi Metinleri II

S

3

 

3

6

SFF514TL

Çağdaş Türk Düşüncesi Metinleri

S

3

 

3

6

SFF516TL

Sistematik İslam Felsefesi II

S

3

 

3

6

SFF518TL

Felsefe-Kelam İlişkileri II

S

3

 

3

6

SFF520TL

Helenistik Felsefede Temel Problemler

S

3

 

3

6

SFF522TL

Aydınlanma Felsefeleri

S

3

 

3

6

SFF524TL

Osmanlı Türkçesi ile Felsefe Metinleri

S

3

 

3

6

SFF526TL

Din Felsefesi Metinleri II

S

3

 

3

6

SFF528TL

Din Felsefesi ve Hermenötik

S

3

 

3

6

SFF530TL

Din Felsefesinin Geleneksel Problemleri I

S

3

 

3

6

SFF532TL

Din Sosyolojisi Teorileri

S

3

 

3

6

SFF534TL

İslam Dünyasında Modernleşme

S

3

 

3

6

SFF536TL

Klasik İslam Metinlerinde Din Sosyolojisi

S

3

 

3

6

SFF538TL

Modernleşme/Sekülerleşme ve Din

S

3

 

3

6

SFF540TL

Psikanaliz ve Din

S

3

 

3

6

SFF542TL

Modern Psikoloji Teorileri ve Din

S

3

 

3

6

SFF544TL

Mukayeseli Eğitim Felsefesi

S

3

 

3

6

SFF546TL

Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi

S

3

 

3

6

SFF548TL

Din Eğitimi Felsefesi

S

3

 

3

6

SFF550TL

Kitab-ı Mukaddes Tetkikleri II

S

3

 

3

6

SFF552TL

Hıristiyanlık’ta Başlıca Temalar

S

3

 

3

6

SFF554TL

Dünyadaki Modern Dini Akımlar

S

3

 

3

6

 

TOPLAM

 

84

 

84

168

 

İletişim

Program Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir COŞKUN

abdulkadircoskun@gmail.com

Akademik Sorumlu

Yrd. Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

esrefaltas@hotmail.com

Etiket: Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı