BAŞVURU VE KAYIT

Yüksek Lisans veya doktora başvuruları ne zaman yapılmaktadır ?

Yüksek lisans başvuru tarihleri web sayfamızda “Lisansüstü Eğitim  Öğretim Akademik Takvimi”nde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. Lisansüstü eğitime kabul ile ilgili ilanlar web sayfamızda ve/veya ulusal bir gazetede ilgili yarıyıl öncesinde yayınlanmaktadır.

Yüksek Lisans başvuru koşulları nedir ?

Tezli Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların;

(a) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları

(b) Lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 55,20; 4’lük sistemde en az 2,08 ve eşdeğer olmalıdır.

(c) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın istediği puan türünde en az 60 puan almış olması gerekir.

(ç) Bir yüksek lisans programında, yabancı dil puanının başvuru için ön koşul olarak kabul edilebilmesi ilgili EABD’nın teklifi, EYK Kararı ile gerçekleşir.

(d) Yukarıdaki “a, b, c ve ç” bentlerindeki şartları sağlayarak başvuruda bulunan adayların ilgili EABD/EASD tarafından yapılan Bilimsel Değerlendirme Sınavı’na katılmaları zorunludur. Belirlenen bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan aday başarısız kabul edilir.

(e) Tezli yüksek lisans programına giriş için başarı sıralaması; ALES sınav notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen(KPDS, YÖKDİL, TOEFL gibi) bir yabancı dil sınavı puanının %10’u ve EABD/EASD Başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %20’si dikkate alınarak, Yabancı dil puanı uygulamayan programlar için ALES sınav notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si EABD/EASD Başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak, ALES ve Yabancı dil gerekli olmayan EABD/EASD’ları için, bilimsel değerlendirme sınav notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir.Başarı değerlendirme baraj notu 65’tir. Bilimsel değerlendirme sınavı, yazılı ve mülakat olmak üzere iki kademede yapılır. Başarılı sayılmak için her iki kademeden de 100 üzerinden en az 60’ar puan almak zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar mülakata alınmaz.

(f) Bilimsel değerlendirme sınav notu 100 tam puan üzerinden 60'ın altında kalan adaylar doğrudan başarısız sayılır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların;

(a) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyıllarında öğrenci olmaları,

(b) Lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 53,33; 4’lük sistemde en az 2,00 ve eşdeğer olması gerekir.

(c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları tezsiz yüksek lisans programlarına girişte adaylara bilimsel değerlendirme sınavı yapılmaz.

(ç) Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları Tezsiz Yüksek Lisans programlarında başarı sıralaması; lisans mezuniyet notunun % 40’ı, ALES sınav notunun %50’si, ÜDS yabancı dil notunun veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL ve IELTS gibi) bir yabancı dil sınavı notunun %10'u dikkate alınarak saptanır. Koşullu ön kayıt için başvuran adayların mezuniyet notu hesaplanmasında, yarıyıl esasına göre eğitim görenlerin son yarıyılları, yıl esasına göre eğitim görenlerin ise son yılları dışındaki derslerine ait not belgesindeki GNO’ları esas alınır. 

Doktora başvuru koşulları nedir ?

(a)Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen ve mezuniyet not ortalaması, 100 tam puan üzerinden en az 70,83; 4’lük sistemde en az 2,75 ve eşdeğer bir Yüksek Lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(b) ALES puan türü, ilgili EABD/EASD’ nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ALES’ten başvurduğu program türünde en az 65 puana sahip olması gerekir.

(c) Değişik (23.07.2013 gün ve 71 sayılı Senato Kurulu Toplantısı) ÜDS yabancı dil notunun Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL ve IELTS gibi) bir yabancı dil sınavından en az bu puana muadil bir puana sahip olması gerekir.

(ç) Yukarıdaki “a, b, c” bentlerindeki şartları sağlayarak başvuruda bulunan adayların ilgili EABD/EASD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavına katılmaları zorunludur. Belirlenen bilimsel değerlendirme sınavına katılmayan aday başarısız kabul edilir.

(d) Doktora/Sanatta Yeterlik programının başarı değerlendirmesi; ALES sınav notunun %50'si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun %20'si, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL ve IELTS gibi) bir yabancı dil sınavı notunun %10'u ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notu 75'dir.

(e) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notu 100 tam puan üzerinden 75'in altında kalan adaylar doğrudan başarısız sayılır.

ALES puanı kaç yıl geçerlidir ?

ALES puanı beş yıl geçerlidir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puan şartı kalktı mı ?

Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puan şartını getirme ve getirmeme üniversite senatolarının yetkisine bırakıldı. Bu nedenle başvurmak istediğiniz programda ALES puanı gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa gerekli puanı web sayfamızdan başvuru ilanını takip ederek öğrenebilirsiniz.

Yüksek Lisans/Doktora başvurusunu nasıl yapabilirim ?

Başvurunuzu Online Başvuru Formu'nu doldurarak ve eğer ilanda belirtilmişse, istenen gerekli evrakları Enstitümüze teslim ederek gerçekleştirebilirsiniz.

En fazla kaç bölüme başvuru yapabilirim ?

Enstitümüze toplamda iki yüksek lisans programı için başvuru yapma imkanınız bulunmaktadır. Doktora Programları için, sadece bir programa başvuruda bulunabilirsiniz.

Tercih ettiğim programın ücreti nedir ?

Tezsiz Yüksek Lisans Programları 5000 TL olup Tezli Yüksek Lisans Programlarının ücreti bulunmamaktadır.

Lisansüstü bir programa müracaat edersem hangi sınava gireceğim ?

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına giriş için yapılan bilimsel değerlendirme sınavları, yazılı sınav, mülakat, yetenek, portfolyo değerlendirmesi gibi sınav şekillerinden en az birinin uygulanması ile yapılmakta olup, her lisansüstü program için, bilimsel değerlendirmenin bu sınavlardan hangisi/hangileri ile yapılacağı ilanda belirtilmektedir. 

Bilimsel değerlendirme sınavına gelirken yanımda getirmem gereken evrak nelerdir ?

Online Başvurunuzu gerçekleştirmenizin ardından bilimsel değerlendirme sınavına gelirken aşağıda yer alan belgeleri yanınızda getirmeniz gerekmektedir.(Eğer ilanda ek olarak istenen belgeler varsa, istenen belgelerde getirilecektir)

            1-Online başvuru belgesinin yazıcı çıktısı (Vesikalık resim yapıştırılmış ve imzalanmış olmalıdır)

            2-Nüfus Cüzdanı

            3-İlanda istenmiş ise, istenen diğer evraklar       

Lisansüstü program başvurularında başarı notu nasıl hesaplanmaktadır ?

Lisansüstü programlara başvuruda başarı notu program türlerine göre şu şekilde hesaplanmaktadır:

Yüksek Lisans programına giriş için başarı sıralaması; Tezli yüksek lisans programına giriş için başarı sıralaması; ALES sınav notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen(KPDS, YÖKDİL, TOEFL gibi) bir yabancı dil sınavı puanının %10’u ve EABD/EASD Başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %20’si dikkate alınarak, Yabancı dil puanı uygulamayan programlar için ALES sınav notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si EABD/EASD Başkanlığınca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak, ALES ve Yabancı dil gerekli olmayan EABD/EASD’ları için, bilimsel değerlendirme sınav notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir.Başarı değerlendirme baraj notu 65’tir. Bilimsel değerlendirme sınavı, yazılı ve mülakat olmak üzere iki kademede yapılır. Başarılı sayılmak için her iki kademeden de 100 üzerinden en az 60’ar puan almak zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar mülakata alınmaz.

Doktora/Sanatta Yeterlik programının başarı değerlendirmesi; ALES sınav notunun %50'si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun %20'si, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen (KPDS, TOEFL ve IELTS gibi) bir Yabancı Dil Sınavı notunun %10'u ve Anabilim Dalı Başkanlığı’nca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %20'si dikkate alınarak saptanır. Başarı notu 75'dir.

 Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’nca yapılan bilimsel değerlendirme sınav notu 100 tam puan üzerinden 75'in altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır. 

Lisansüstü eğitim giriş sınav sonucunu nasıl öğrenebilirim ?

Sınavı kazanan öğrencilerin isimleri ve kesin kayıt çağrısı Enstitü internet sayfasında ve/veya Enstitüde ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sırasına göre kayıt alınabilir. Boş kalan kontenjan için yedek listeden başarı sırasına göre yeterli sayıda aday, belirlenen süre içinde müracaat etmediğinde, bu adaylar başvuru haklarını kaybederler.

Kayıtlar ne zaman, nerede yapılmaktadır ?

Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilanda belirtilen tarihlerde, Sosyal Bilimler Enstitümüzde yapılmaktadır.

Kesin kayıt işlemlerini nasıl yapacağım ?

Programa kabul edilen öğrencilerin öncelikle mali işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir ardından evraklarının orjinalleri veya noter tasdikli suretleriyle birlikte Enstitümüze gelerek kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bir evrağım eksik, eksik evrağımı sonra getirmek şartıyla kayıt yaptırabilir miyim ?

Kesin kayıt sırasında eksik belge ile kayıt yapılmayacağından belgelerin tümünün yanınızda olması gerekmektedir.

Posta yoluyla kayıt yaptırabilir miyim ?

Hayır. Posta yolu ile kesin kayıt işlemi yapılamayacağı için öğrencilerin şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Kayıt işlemleri ilanda belirtilen tarihler dışında yapabilir miyim ?

Adaylar, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler.

 

Kayıt işlemlerini vekalet vereceğim bir kişi benim yerime yapabilir mi ?

Hayır, vekalet yoluyla kayıt yapılmamaktadır. Kesin kayıt işlemleri için, kazanan adayın kayıt işlemlerini şahsen yapması gereklidir. Şahsen gelmeyenler kayıt işlemlerini yapamamaları nedeniyle kayıt haklarını kaybederler.

Sınavı kazandığım takdirde kesin kayıt için hangi belgeler gerekli ?

Kesin kayıtta verilmesi gerekli belgeler “Başvuru Takvimi” ile birlikte ilan edilir. Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında ders kaydını yapmak zorundadır. Kesin kayıt esnasında noter tasdikli sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma veya mezuniyet belgesi 

b) Mezun olduğu tüm Yüksek Öğrenim kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir belge,

c) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (Yüksek Lisans programları için (bazı programlarda daha yüksek puan koşul olarak istenebilmektedir) başvurduğu programın puan türünde  en az 55, Doktora/Sanatta Yeterlik için en az 60 puan)  

ç) Tam doldurulmuş başvuru formu 

d) ÜDS veya eşdeğer yabancı dil sınavı sonuç belgesi (Doktora/Sanatta Yeterlik Programları için ve varsa Yüksek lisans programları için)

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi

f) Öğrenci katkı payının, öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belgenin aslı (kesin kayıt için) 

g) Lisansüstü eğitim yapmasında askerlik yönünden sakınca bulunmadığını gösterir belge (erkek öğrenciler için). 

ğ) 2 adet vesikalık fotoğraf        

 

Kayıt sırasında bir ücret veya harç ödeyecek miyim?

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kayıt ücreti alınmamaktadır.  Ancak dört yarıyıl sonunda mezun olamayan öğrenciler beşinci yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda kayıt yenileme işlemleri sırasında öğrenim ücreti ödeyecektir.

Tezsiz yüksek lisans programının öğrenim ücreti, ilanda belirtilen tutar olup, öğrenim ücreti iki eşit taksitte alınır. Kayıt ücreti olarak öğrenim ücretinin ilk taksitini yatıran öğrenciler diğer işlemlerini de yaparak kayıtlarını tamamlarlar. Ancak üç yarıyıl sonunda mezun olamayan öğrenciler dördüncü yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda kayıt yenileme işlemleri sırasında kredi başına belirlenen ücreti ödeyeceklerdir.

Yüksek Lisans programında almam gereken ders sayısı ne kadardır ?

Tezli yüksek lisans programında; ilk iki yarıyılı kapsayan ders döneminde toplam sekiz adet kredili ders olmak üzere, her yarıyıl toplam 24 AKTS Kredilik en az biri zorunlu ve üçü seçmeli dört ders seçilir. Ayrıca, öğrenciler her yarıyıl 6 AKTS Kredilik Uzmanlık Alan Dersi’ne yazılmak zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programında ise, ilk iki yarıyıl toplam on adet ders olmak üzere her yarıyıl 30 AKTS Kredilik beş ders seçilir.

Doktora programında almam gereken ders sayısı ne kadardır ?

Doktora programında; ilk iki yarıyılı kapsayan ders döneminde toplam sekiz adet kredili ders olmak üzere, her yarıyıl toplam 24 AKTS Kredilik en az biri zorunlu ve üçü seçmeli dört ders seçilir. Ayrıca, öğrenciler her yarıyıl 6 AKTS Kredilik Uzmanlık Alan Dersi’ne yazılmak zorundadır.

 

Tezli lisansüstü programda ilk yarıyıl en fazla kaç derse yazılabilirim?

İlk yarıyıl ve takip eden yarıyıl, ders planında belirtilen her biri 6 AKTS'lik biri zorunlu, üçü seçimlik kredili dört dersle birlikte, kredisiz zorunlu uzmanlık alan dersi olmak üzere,toplam 30 AKTS kredilik 5 derse yazılmak mümkündür.

Bahar döneminde yüksek lisansa başlayabilir miyim ?

Bahar dönemi için, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alınmaktadır. Bahar döneminde hangi programların açılacağını web sitemizden takip edebilirsiniz.

Yeni kayıt oldum, ders seçimi ve diğer danışmanlık işlemleri konusunda nasıl bilgi alabilirim ?

Lisansüstü programlarda danışman atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri ilgili EABD Başkanı tarafından yürütülür. EABD Başkanından bilgi alabilirsiniz.

Her yarıyıl kayıt yenilemek zorunda mıyım ?

Evet. Ders, tez ve proje aşamasındaki lisansüstü program öğrencileri her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.

  

BİLİMSEL HAZIRLIK

Bilimsel Hazırlık koşulları nelerdir ?

Bilimsel Hazırlık programı, başvuru takviminde belirtildiği gibi, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin başvurduğu, programa uyum sağlanması amacıyla uygulanan hazırlık programıdır.

Bilimsel Hazırlık programına kabul edilen Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, Bilimsel Hazırlık programı derslerinin tümünü en az CB notu ile tamamlaması gerekir.

Bilimsel hazırlık derslerini nasıl alacağım ?

Yüksek lisans programı bilimsel hazırlık dersleri esas itibariyle lisans derslerinden verilir. Ancak, bilimsel hazırlık dersleri, EABD’nın önerisi, EYK’nın onayı ile lisans programından ayrı bir şekilde bilimsel hazırlık sınıfı açılarak da verilebilir.

Doktora programlarında ise, bilimsel hazırlık dersleri yüksek lisans ve/veya lisans programından verilir. Doktora bilimsel hazırlık programlarında lisans programından da ders verilebilir. Lisanstan verilecek dersler, ayrı bir sınıf açılarak da verilebilir.

Bilimsel hazırlık programında devamsızlık hakkım nedir ?

Devam durumunu ilgili öğretim üyesi takip etmekte olup, derslere %75 devam zorunludur.

Bilimsel hazırlık programı derslerinde hangi sınavlar ne zaman yapılmaktadır ?

Öğrenciler ara sınavlara ders saatlerinde girerler. Derslerde bir arasınav dışında, ödev, kısa sınav, sunu gibi faaliyetler de yapılabilmektedir. Final ve bütünleme sınav programı ayrıca Enstitü tarafından ilan edilmektedir.

Bilimsel hazırlık programlarında başarı notu kaçtır ?

Yüksek lisans ve doktora bilimsel hazırlık programlarında öğrencinin başarılı olabilmesi için, derslerin her birini en az CB (2,5) ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az  3,00 olması gerekir.

Bilimsel hazırlık programında ara sınava mazeretim dolayısıyla giremedim. Ne yapabilirim ?

Ara Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kendilerine mazeret sınav hakkı verilir.

Bilimsel hazırlık programı dersinin yarıyıl sonu sınavına  mazeretim nedeniyle katılamadım, ne olur ?

Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur. Bilimsel hazırlık programı derslerinden yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanan ancak, yarıyıl sonu sınavına girmediğinden veya geçer not almadığından başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girebilir.

Bilimsel hazırlık programında bütünleme sınavına girdim ve başarısız oldum, ne olur ?

Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrenci, ilgili programın koşullarına göre ders tekrarı yapar.

Bilimsel hazırlık programında bütünleme sınavına mazeretim nedeniyle giremedim. Ne yapabilirim ?

Bütünleme sınavının mazereti yoktur. Bu durumdaki öğrenci sınavdan başarısız sayılır.

Bilimsel hazırlık programı dersinden devamsızlık kaldım, ne olur ?

Bilimsel hazırlık programı derslerinden devamsızlıktan kalan yani yarıyıl sonu/bütünleme sınavına girme hakkı kazanamayan öğrenci ilgili programın koşullarına göre ders tekrarı yapar.

Bilimsel hazırlık programında sadece tek bir dersten tekrara kaldım, bu dersi alırken, kayıtlı olduğum lisansüstü programından da ders alabilir miyim ?

Hayır. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamadan, kayıtlı olduğu lisansüstü programdan ders alamaz.

  

ÖZEL ÖĞRENCİ

ALES belgem yok Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvurabilir miyim?

ALES belgeniz yoksa veya ALES'ten ilgili puan türünden standart 55 puan veya istenen asgari puanı (Lisansüstü programlar için standart 55 puan asgari puan olup, bazı programlarda daha yüksek puan koşul olarak istenebilmektedir) alamadıysanız, bu durum Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvurmanıza engel değildir.

Müracaatınızı "Özel Öğrenci" müracaat formunu doldurarak lisansüstü eğitim müracaat ilanında belirtilen tarihlerde yapabilirsiniz. Özel Öğrenci statüsünde müracaatınızın değerlendirilmesi veya kabul edilip edilmemesi Enstitünün kararına bağlıdır.

Özel öğrencilik statüsünün süresi ne kadardır ?

Özel öğrencilik statüsünün süresi en fazla iki yarıyıldır.

Özel öğrenci olursam, öğrenci belgesi alabilir miyim ?

Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler öğrenci kimliği alma, askerlik görevini tehir etme vb. öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Özel öğrenci olarak bir yarıyılda ne kadar ders alabilirim ?

Özel öğrenciler açılan derslerden seçmek kaydıyla bir yarıyılda en fazla 12 (oniki) AKTS Kredilik ders alabilirler.

Bir lisansüstü programa ne kadar özel öğrenci alınmaktadır ?

Bir programa kabul edilecek özel öğrenci sayısı, her yarıyıl o program için ilan edilen kontenjanın %25’i ile sınırlıdır. Dolayısıyla, lisansüstü öğrenci alımı yapılan yarıyıllarda ilan edilen ilgili programın kontenjanı dikkate alınır. Lisansüstü öğrenci alım ilanı yoksa o yarıyıl için, kontenjan ilan edilmediğinden ilanı olmayan yani kontenjanı 0 (sıfır) olan programlara özel öğrenci alınmaz.

Özel öğrenci başvuruları ne zaman yapılmaktadır ?

Özel öğrenci başvuruları, her yarıyıl için başvuru ilanında belirtilen başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır.

Özel öğrenci olarak kabulüm nasıl gerçekleşir ?

Özel öğrencilik statüsü EYK Kararı ile kesinlik kazanır.

Özel öğrencilikte aldığım ve başardığım dersleri, devam ettiğim lisansüstü programı kazandığım takdirde kredime saydırabilir miyim ?

Özel öğrenciler, son üç yıl içinde aldığı ve başardığı lisansüstü dersleri, özel öğrenci olarak devam ettikleri ilgili programı kazanmaları halinde kredisine saydırabilir.

Özel öğrenci olarak kaydoldum ancak, henüz yarıyıl yeni başladı. Programdan ayrılmak istiyorum. Yatırdığım ücreti geri alabilir miyim ?

Hayır. Özel öğrenciler programı bırakabilirler, ancak yatırdıkları ücreti geri alamazlar.

Özel öğrenci olursam diploma veya unvan verilecek mi ?

Hayır. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak, kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

ALES puanım yok, yabancı uyruklu öğrenci olarak müracaat edebilir miyim ?

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarında ALES veya eşdeğeri GRE veya GMAT puan şartı aranmaz.

Yabancı uyruklu adaylarda başvuru için diploma notu aranmakta mıdır ?

Başvuran yabancı uyruklu öğrenci adayların lisans veya yüksek lisans not ortalaması 4’lük not sisteminde en az 2,50 olması gerekir.

Yüksek lisans programına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde yabancı dil notu şartı aranır mı ?

Hayır. Aranmaz.

Doktora programına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerde yabancı dil notu şartı aranır mı ?

Anadil dışında ilgili EABD Başkanlığı’nın belirlediği dillerden herhangi birinden ÜDS’den en az 60 puan almış olmak (veya KPDS, TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF gibi  eşdeğer kabul edilen bir sınavdan  muadil puan almış olmak)şartı aranır. Ancak, T.C. Hükümetinden veya kendi hükümetinden burslu olarak doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ÜDS puan şartı aranmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci adayı başvurusu için ve kayıt için gerekli evraklar nelerdir ?

Başvuru sırasında sureti, kesin kayıtta aslı veya onaylı suretinin verilmesi gereken evraklar şunlardır:

            1-Diploma ya da mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş),

            2-Denklik belgesi,

            3-Not döküm belgesi(Transkript) (Tercüme edilmiş),

            4-Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli  pasaport örneği,

            5-Doktora adayları için ÜDS belgesi,

            6-Türkçe yeterlik belgesi (Varsa)

Yabancı uyruklu öğrenci olarak kayıt olduğumda, Türkçe yeterlik belgem yoksa ne olur ?

Bu durumda ilgili EABD Başkanlığı tarafından programı yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliğe sahip olup olmadığı değerlendirilir. Türkçe açısından yetersiz olmaları durumunda, EABD’nın enstitüye bildirdiği görüş doğrultusunda EYK Kararı ile TÖMER’e gönderilirler. TÖMER’e gönderilen öğrenci 1 (bir) yıl izinli sayılır.

Türkçe eğitim veren bir lise veya yükseköğretim kurumu mezunu olan bir öğrenci olmam durumunda ne olur ?

Bu durumda, ilgili öğrencinin Türkçe seviyesi yeterli kabul edilir.

Yabancı uyruklu öğrenci olarak kayıt olduğumda, hemen derslere başlayacak mıyım ?

Kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin EABD Başkanlığı’nca, ilgili lisansüstü programı takip edebilecek düzeyde bilimsel yeterliliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Bilimsel açıdan yetersiz olmaları durumunda EABD Başkanlığı’nın enstitüye bildirdiği görüş doğrultusunda EYK Kararı ile bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programında başarılı olan öğrenciler lisansüstü programdan ders almaya başlar.

Yabancı uyrukluyum, hükümet bursu ile başvurabilir miyim ?

Evet. Hükümet bursu ile başvuran yabancı uyruklu adaylar, ilgili EABD Başkanlığı’nın görüşü ve EYK kararı ile uygun programa kaydedilirler.

 

YATAY GEÇİŞ

Yatay geçiş için başvuru koşulları nedir ?

En az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve genel not ortalaması Yüksek lisans ve doktora için 3,00 olan öğrenciler, EABD Başkanlığı’nın önerisi ve EYK Kararı ile aşağıdaki koşullar dahilinde yatay geçiş yapabilirler:

            1-Öğrencinin devamsızlık dahil başarısız dersinin olmaması,

            2-İlgili EABD’nın uygun görüşü ve EYK onayı,

            3-Disiplin cezası almamış olması,

            4-Yüksek lisans için, gerekli ALES puan şartını sağlaması, Doktora programı için, gerekli ALES ve ÜDS puan şartını sağlaması,

            5-En az bir yarıyıl, en çok üç yarıyılı başarıyla tamamlamış ve tez aşamasında olmayan öğrencinin yatay geçiş başvurusu kabul edilebilir.

T.C. uyrukluyum. Yurtdışındaki bir programdan yatay geçiş yapmak istiyorum. Başvuru koşulları faklı mıdır ?

Hayır başvuru koşulları T.C. uyruklu öğrenciler için ister yurtiçi, ister yurtdışından yatay geçiş olsun aynıdır.

Yabancı uyruklu öğrenciyim. Yüksek lisans programına yatay geçiş için ALES ve yabancı dil şartı aranır mı ?

Hayır. Yüksek lisans programlarına yatay geçişte yabancı uyruklu öğrencilerden ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz.

Yabancı uyruklu öğrenciyim. Doktora programına yatay geçiş için ALES ve yabancı dil şartı aranır mı ?

Doktora programına yatay geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde ALES puan şartı aranmaz. Ancak bu öğrencilerin doktora programları için gerekli olan, anadilleri dışındaki bir dilden ÜDS puan veya KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan birinden muadil bir puan alma şartını sağlamaları gerekir.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli evraklar nelerdir ?

Yatay geçiş başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

            1-Transkript,

            2-Kayıt olduğu tarihten itibaren kullandığı süreleri gösterir belge,

            3-Disiplin cezası almadığına dair belge,

            4-Öğrenci belgesi (yabancı üniversiteden alınmışsa tasdikli tercümesi)

            5-Diploma veya mezuniyet belgesi (Yurtdışı üniversiteden alınmış ise, denklik belgesi ile tercüme edilmiş tasdikli sureti)

            6-ALES belgesi (Yabancı uyruklu öğrencilerde aranmaz)

            7-Yabancı dil belgesi (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencileri hariç)

            8-Türkçe yeterlik belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

            9-Pasaport veya öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

 

Tezli lisansüstü program öğrencisiyim. Tezsiz programa yatay geçiş yapabilir miyim ?

Hayır. Tezli ve tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş yapılmaz.

Tezsiz lisansüstü program öğrencisiyim. Tezli programa yatay geçiş yapabilir miyim ?

Hayır. Tezli ve tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş yapılmaz.

Yatay geçiş için kontenjan ilanı ne zaman yapılmaktadır ?

Yatay için kontenjan belirlenen programların kontenjanları ilgili yarıyıl öncesinde başvuru takvimi ile ilan edilmektedir. Kontenjan ilanlarını web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Kontenjandan daha fazla yatay geçiş başvuru olursa, sıralama nasıl yapılmaktadır ?

Başarı sıralaması, başvurulan programda not dökümü esas alınarak yapılmaktadır.

Yatay geçiş başvurum kabul edilirse, ne kadar ders almam gerekiyor ?

Öğrencinin öğrencilik süresi dikkate alınarak, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD Başkanlığı’nın uygun görüşü ve EYK tarafından karara bağlanır. Ancak, yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, ders kredisini doldurmuş olsa bile, yatay geçişle geçtiği programda en az 12 (oniki) AKTS kredilik dersi kayıt olduğu enstitüden almak zorundadır.

            

DANIŞMANLIK

Danışmanımı nasıl belirleyebilirim ?

Yüksek lisans ve doktora programına kaydolan öğrenci, ders kayıt döneminde web sayfamızdan alacağı danışman tercih formunun çıktısı üzerinde Yalova Üniversitesi’nin tüm birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından üç tercih yapar, formu doldurarak EABD Başkanlığı’na teslim eder. EABD tarafından öğretim üyesinin danışmanlık yükü ve öğrencinin tercihi dikkate alınarak belirlenen danışman EYK’na sunulur ve EYK Kararı ile kesinleşir.

Doktora programında bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için, o tarihe kadar en az bir tamamlanmış yüksek lisans tezinde danışmanlık (ortak danışmanlık hariç) yapmış olması gerekir.

Yeni kayıt yaptırdım ve ders seçimi yapacağım. Kime danışabilirim ?

Danışman atanana kadar, danışmanlıkla ilgili işlemler EABD Başkanı tarafından gerçekleşmektedir. Bu nedenle, ders seçme ve eğitimle ilgili konularda danışman atanana kadar danışmanlık görevini yürüten EABD Başkanı ile görüşünüz.

Danışman değişikliği yapabilir miyim ?

Evet. Danışman değişikliği formu ile yapabilirsiniz.

Danışmanım, danışman değişikliği formunu onaylamıyor. Danışman değişikliğini nasıl yapabilirim ?

İlgili EABD Başkanlığı’na dilekçe ile başvurmanız üzerine bölüm kurulunun talebinizi uygun görmesi halinde, yeni danışmanınızı da belirtecek şekilde alınacak bölüm kurulu kararının enstitüye teklif edilmesi ve EYK tarafından teklifin kabul edilmesi durumunda danışman değişikliği yapılabilir.

Danışman değişikliği ne zaman gerçekleşir ?

Danışman değişiklikleri, EYK Kararı ile kesinleşir.

Danışman değişikliği yaparsam tez teslim sürem değişir mi ?

Tezli yüksek lisans programında, zorunlu durumlar (vefat, görevden ayrılma, en az dört hafta süreli yurt dışı görevi, istifa, emeklilik, hastalık) dışında öğrenim süresi içinde EYK Karar tarihini takip eden en az bir yarıyıl, doktora için dört yarıyıldan önce tezini teslim edemez.

Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisiyim. Proje aşamasındayım. Danışman değişikliği yapılırsa, proje teslim sürem değişir mi ?

Hayır. Tezsiz yüksek lisans programında danışman değişikliği proje teslim süresini etkilemez.

 

TEZ - PROJE

Tezli yüksek lisans programında ders dönemimi bitirdim. Müteakip yarıyıl teze yazılmayabilir miyim?

Hayır. Öğrenci, ilk iki yarıyılda derslerini tamamladıktan sonra takip eden üçüncü yarıyılda teze ve uzmanlık alan dersine yazılmak zorundadır.

Tezli yüksek lisans programında tez aşamasına ne zaman geçebilirim ?

Tezli yüksek lisans programında tez aşamasına geçebilmek için, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve uzmanlık alan dersi hariç ders ve AKTS kredi yükünü başarı ile tamamlaması gerekir.

Tez önerimi ne zaman verebilirim ?

Ders planında yer alan en az 60 AKTS’lik kredi ve ders yükünü almış (tamamlamış) bulunan ögrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında danışman onayını taşıyan tez öneri formunu enstitüye teslim eder. Yarıyıl sonunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde uzmanlık alan dersi hariç en az 48 AKTS kredisini ve ders yükünü basarı ile tamamladığı görülen ögrencinin tez öneri formunu EYK en geç izleyen yarıyıl basında karara bağlar.

 

Tezli yüksek lisans programında, ikinci yarıyılın sonunda almam gereken derslerin tümünü almadığım takdirde teze ne zaman geçerim ?

 

İkinci yarıyılda toplam 60 AKTS ders yükünü almamış ögrenci, en az 60 AKTS’lik ders kredisini tamamladığı (yazıldığı) yarıyılın sonuna kadar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında danışmanının onayını taşıyan tez öneri formunu enstitüye teslim eder. Yarıyıl sonunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde uzmanlık alan dersi hariç olmak üzere en az 48 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan ögrencinin tez öneri formu EYK’da görüşülür.

 

Yüksek lisans programında almam gereken derslerin tümüne yazıldım ancak, bu derslerin en az birinden başarılı olmazsam teze ne zaman geçerim?

 

Ders planında yer alan toplam 60 AKTS’lik kredi ve ders yükünü tamamlamış ancak, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde uzmanlık alan dersi hariç en az 48 AKTS kredisini ve ders yükünü başaramayan ögrencinin tez önerisi EYK’da görüşülmez. Bu ögrenci, gerekli krediyi ve ders yükünü başarana kadar, izleyen yarıyıllarda tez önerisini yeniler.

 

Kredili derslerimi başarıyla tamamladım. Tez önerisini ne zaman yapabilirim ?

 Tez önerisini akademik takvimde belirtilen süreler içersinde danışman onaylı tez öneri formunu enstitüye teslim ederek yapabilirsiniz.

 

Tez önerisini süresi dışında verebilir miyim ?

 Hayır. Süresi dışında enstitüye teslim edilen danışman onaylı tez öneri formları işleme alınmaz.

 

Tez konusu değişikliğini ne zaman yapabilirim ?

 Tez konusu değişikliğini akademik takvimde belirtilen sürede danışman onaylı tez öneri formu ile enstitüye bildirebilirsiniz. Tez konu değişikliği EYK Kararı ile kesinleşir. Ancak, zorunlu haller dışında tez konusu değiştirilen öğrenci, EYK Karar tarihini takip eden en az bir yarıyıldan önce tezini teslim edemez.

 

Tez konu değişikliği başvuru süresi geçmiş, tez konusu değişiklik formunu verebilir miyim ?

 Hayır. Süresi dışında verilen tez konu değişikliği formları işleme alınmaz.

 

Tezli lisansüstü programda kayıtlıyım. Tezimi Türkçe dışında başka bir dilde yazabilir miyim ?

 Tezler Türkçe veya İngilizce yazılır. EABD’nın önerisi, EK Kararı ve Senato onayı ile tezin başka bir dilde de yazılmasına karar verilebilir.

 

Tezli lisansüstü program öğrencisiyim. Öğrenim harcı ödeyecek miyim ?

Tezli Yüksek lisans ve doktora programlarında normal süreler içerisinde eğitimini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler öğrenim harcı ödemeye başlarlar.

 

Tez savunma sınavına girmek için tezimi teslim etmede bir koşul var mıdır ?

Tezinizi tamamlamanız ve eğitiminiz süresince Lisansüstü Eğitim Öğretim Senato Esasları’nda belirtilen tez konusu ile ilgili yayın şartını sağlamış olmanız gerekir.

 

En erken ne zaman yüksek lisans tez savunma sınavına girebilirim ?

Tezli yüksek lisans programı öğrencileri en erken dördüncü yarıyıl sonunda tez savunma sınavına alınır.

 

Tezimi tez yazım kuralına uygun şekilde tamamladım. Tez savunmasına girmek için, enstitüye tezimi kaç adet teslim etmeliyim ?

 Önerilen asıl ve yedek jüri üyelerinin sayısı kadar tez, yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışman onaylı jüri öneri formu ile enstitüye teslim edilmelidir.

 

Belirlenen yüksek lisans tez savunma sınavına katılmadığım takdirde ne olur ?

 Tez savunma sınavına geçerli bir mazereti olmadan katılmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.  Bu öğrenci için, EYK karı ile EABD Başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir. EYK kararı ile yeni danışman ataması yapılan öğrenci ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı/Öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yeni danışman ile yeni bir tez konusu belirler.

 

Yüksek lisans tez savunmasında tezimin reddedilmesi durumunda ne olur ?

Tezi reddedilen öğrenci için, EYK karı ile EABD Başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir. EYK kararı ile yeni danışman ataması yapılan öğrenci ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı/Öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yeni danışman ile yeni bir tez konusu belirler.

 

Yüksek lisans tezim hakkında düzeltme kararı verilirse ne yapmam gerekir ?

 

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezi düzeltmesi için en fazla üç aylık süre tanınır. Öğrenci bu sürede gereğini yaparak, sınav tarihinden en geç yedi gün önce, düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında aynı jüri önünde tekrar savunur.

 

Yüksek lisans tezim hakkında düzeltme kararı verildi. Tezi jüriye teslim etmez veya tez savunma sınavına katılmazsam ne olur ?

Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içinde tezini jüriye teslim etmeyen veya belirtilen süre içinde tez savunma sınavına katılmayan ya da bu savunma sınavında tezi reddedilen öğrenci için, EYK kararı ile EABD/EASD Başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir. EYK kararı ile yeni danışman ataması yapılan öğrenci ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla yeni danışman ile yeni bir tez konusu belirler.

Tezim reddedildi ilişiğim kesilir mi ?

Hayır. Tezi reddedilen öğrenci için, EYK kararı ile EABD/EASD Başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir. EYK kararı ile yeni danışman ataması yapılan öğrenci ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla yeni danışman ile yeni bir tez konusu belirler.

Tezsiz yüksek lisans programında ikinci yarıyılı bitirdim. Bir ders hariç tüm dersleri başarıyla tamamladım. Proje dersine kayıt yaptırabilir miyim ?

Evet. Ders kayıt döneminde tekrara kaldığınız dersler seçmeli ders ise, bu derslerle proje dersine birlikte, bir yarıyılda alabileceğiniz AKTS Kredi sınırını aşmayacak şekilde yazılabilirsiniz. Eğer, söz konusu AKTS sınırı aşılacaksa bu durumda proje dersine yazılamazsınız. Öncelikle tekrara kaldığınız dersleri almak zorundasınız.

 

Tezsiz yüksek lisans programında, ikinci yarıyılın sonunda almam gereken derslerin tümünü almadığım takdirde projeye zaman geçerim ?

 Birinci yarıyıl da yer alan derslerin tümünü almış başarmış ve ikinci yarıyılda almanız gereken derslerden almadığınız dersler seçmeli ders ise, üçüncü yarıyılda bu derslerle proje dersine birlikte, bir yarıyılda alabileceğiniz AKTS Kredi sınırını aşmayacak şekilde yazılabilirsiniz. Eğer, söz konusu AKTS sınırı aşılacaksa bu durumda proje dersine yazılamazsınız. Öncelikle almanız gereken dersleri almak zorundasınız.

 

Kredili derslerimi başarıyla tamamladım. Proje önerisini ne zaman yapabilirim ?

 Proje dersine yazıldığınız yarıyılın ilk iki haftası içerisinde (akademik takvimde belirtilir) danışman onaylı proje öneri formunu enstitüye teslim ederek yapabilirsiniz.

 

Proje önerisini süresi dışında verebilir miyim ?

 Hayır. Süresi dışında enstitüye teslim edilen danışman onaylı proje öneri talepleri işleme alınmaz.

 

Proje konusu değişikliğini ne zaman yapabilirim ?

 Tez konusu değişikliğini akademik takvimde belirtilen sürede danışman onaylı proje öneri formu ile enstitüye bildirebilirsiniz. Tez konu değişikliği EYK Kararı ile kesinleşir.

 

Proje konusu değişikliği süresi geçmiş, konu değişiklik formunu verebilir miyim ?

 Hayır. Süresi dışında verilen proje konusu değişikliği talepleri işleme alınmaz.

 

GENEL BİLGİLER

Yüksek Lisans programlarınızda gece öğretimi var mı ?

Yalova Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları'nda eğitimler hafta içi gündüzleri yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programları ise hafta içi akşam yapılmaktadır.

Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır ?

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında dersler genelde hafta içi belirlenen günlerde 08:00 - 17:00 saatleri arasında yapılır.

Tezsiz yüksek lisans programları dersleri akşam 17:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Tezli yüksek lisans programının süresi ne kadardır ?

Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Ancak öğrenci, ilk iki yarıyılda ders ve AKTS kredi yükünü başarı ile tamamlamak ve tez savunma sınavında başarılı olmak kaydıyla dört yarıyıl sonunda mezun olabilir.

 

Azami süre içinde yüksek lisans programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilere, 2547 Sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam eder.

 

Hazır form ve dilekçelere nasıl ulaşabilirim ?

 Hazır form ve dilekçelere enstitümüz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Derslerde hangi sınavlar ne zaman yapılmaktadır ?

Öğrenciler ara sınavlara ders saatlerinde girerler. Derslerde bir ara sınav dışında, ödev, kısa sınav, sunu gibi faaliyetler de yapılabilmektedir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programı ayrıca Enstitü tarafından ilan edilmektedir.

Aldığım her ders için hangi sınavların yapılacağını nasıl öğrenirim ?

Öğrenci bilgi sisteminden öğrenebilirsiniz. Her ders için, ilgili öğretim üyeleri yarıyılın ilk iki haftası içinde, öğrenci bilgi sistemine ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile eğer isterlerse yapacakları (kısa sınav, ödev, sunu vb. gibi) diğer sınavları girerler.

Aldığım derslerin başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının ağırlıklarını nasıl öğrenirim ?

Öğrenci bilgi sisteminden öğrenebilirsiniz. Her ders için, ilgili öğretim üyeleri yarıyılın ilk iki haftası içinde, öğrenci bilgi sistemine ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile yapacakları (kısa sınav, ödev, sunu vb. gibi)diğer sınavların ağırlıklarını girerler.

Sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim ?

Sınav sonuçlarını, Öğrenci Bilgi Sistemine kullanıcı ad ve şifreleri ile Yalova Üniversitesinin web sayfalarından giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Ara sınava mazeretim dolayısıyla giremedim. Ne yapabilirim ?

Ara Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kendilerine mazeret sınav hakkı verilir.

Yarıyıl sonu sınavına mazeretim nedeniyle giremedim. Ne yapabilirim ?

Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur. Yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

Bütünleme sınavına mazeretim nedeniyle giremedim. Ne yapabilirim ?

Bütünleme sınavının mazereti yoktur. Bu durumdaki öğrenci sınavdan başarısız sayılır.

Programların kontenjanları nedir ?

Kontenjanlar; programlara göre değişmekle birlikte kontenjanlar öğrenci alınacağı yarıyıl ilanlarda belirtilir.

Devamsızlık hakkım nedir ?

Devam durumunu ilgili öğretim üyesi takip edip, değerlendirmekte olup, yarıyıl sonu/bütünleme sınavına giriş hakkını elde edebilmeniz için, kredili derslere %75 devamınız zorunludur.

Tek dersten başarısız oldum. Tek ders sınavı hakkı var mı ?

Hayır. Derslerin tek ders sınavları yoktur.

Hangi dersler not ortalamasına katılmaktadır ?

Uzmanlık alan dersi, dönem projesi dersi ve tez çalışması dışındaki dersler başarı notu ile değerlendirilir ve not ortalamasına katılır.

Yüksek lisans ve doktora programlarında ders geçme notu kaçtır ?

Geçme notu, Yüksek Lisans programlarında CB (2,5), Doktora programları için en az BB (3,0)  olması gerekir.

Başarısız olduğum bir dersi tekrar en erken ne zaman alabilirim ?

Başarısız olunan ders seçmeli bir ders ise, öğrenci başarısız dersin yerine müteakip yarıyıl danışman onayı ile başka bir seçimlik derse yazılabilir. Başarısız olunan ders zorunlu ders ise, müteakip yıl dersin bulunduğu ilgili yarıyıl ders tekrar açıldığında söz konusu derse yazılmak zorundadır. Eğer ilgili yarıyılda ders açılmaz ise danışman onayı ile zorunlu dersin yerine sayılmak üzere başka bir derse yazılmak mümkündür.

Sınav notuna nasıl itiraz edebilirim ?

Dersin başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin öğretim üyesince ilan edilmesi gereken sürenin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirsiniz.

Daha önce başka bir üniversitede almış ve başarmış olduğum lisansüstü derslerimi saydırabilir miyim ?

Evet. Son üç yıl içinde olmak şartıyla yüksek lisans programı için yüksek lisans derslerini, doktora için doktora derslerini saydırabilirsiniz. Ancak bu kayıtlı olduğunuz programın gerektirdiği ders ve AKTS Kredi sayısının % 70’ini geçemez. Ders saydırma işlemi için, ders saydırma ve muafiyet formu ekinde ayrıntılı not durum belgesi, ders içerikleri, danışmanın uygun görüşü ve EABD bölüm kurulu kararı ile enstitüye önerilir. EYK Kararı ile gerçekleşir.

Bu durumda, tezli yüksek lisans ve doktora programları için, 12-24 AKTS kredi saydırmada bir yarıyıl, 25 ve daha fazla AKTS kredisi için iki yarıyıl kullanmış sayılırsınız.

Lisansüstü program öğrencisiyim. Kayıt dondurabilir miyim ?

Enstitü Kurulu Kararı ile Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretimi Senato Esasları’nda hangi hallerde kayıt dondurulabileceği belirtilmiş olup, web sitemizden Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esaslarına bakabilirsiniz.

Askerlik nedeniyle kayıt dondurabilir miyim ?

Evet. Erkek öğrenciler için, askerlik geçerli bir kayıt dondurma sebebidir.

Kendi isteğimle ilişik kesebilir miyim ?          

Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine ilgiliye talep etmesi halinde programdaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgeleri iade edilir. Kendi isteği ile ilişik kesen öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. İlişiği kesilen kişi, Üniversiteye dönmek istemesi halinde yeni başvuran öğrenci adaylarıyla aynı işleme tabi tutulur.

Kendi isteğimle kaydımı sildirdiğimde ödediğim katkı payını/öğrenim harcını geri alabilir miyim?

Kendi isteği ile veya disiplin cezası alma durumunda kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

 

Öğrenci belgesini ne zaman alabilirim ?

Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenci belgesi ve transkript talep edebilir ve E-İmzalı olarak çıktısını alabilir.

Etiket: Sık Sorulan Sorular