Temel İslam Bilimleri Doktora Programı

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı

Temel İslam Bilimleri alanına ilgi duyan ve gerekli dil becerilerini kazanmış ve ilgili alan hakkında temel  akademik bilgi birimine sahip öğrencilerin, alanında uzmanlaşma ve analiz kabiliyetini geliştirme hedefine yönelik olarak ileri düzeyde bilimsel ve akademik ihtiyaçları karşılanacaktır.

 Program kapsamında, Batı ve Doğu dillerinde yazılmış İlahiyat alanına dair literatür öğrenilip takip edilerek özümsenecek, Temel İslâm Bilimleri alanındaki bu bilimsel çalışmalar kültür ve medeniyetimize uygun biçimde yeniden üretilecek, geçmişimizle irtibatı kurulacak ve insanlık birikimine önemli katkı sağlanacaktır.

 

Bu programın amacı, öğrencilerin gerek yurt içinde gerek yurt dışında artan öğretim üyesi ihtiyacına cevap verecek potansiyele sahip olarak; okuyabilen, yazabilen, geleneğimize uygun yorumlayabilen, üretebilen ve sunabilen bir donanımla yetiştirilmesidir.

 

Enstitümüzde lisansüstü eğitim görecek öğrencilere Temel İslâm Bilimleri’nin bilgi, literatür ve uygulamadaki birikimini sunmak, bu alanda araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmek bu programın çerçevesini oluşturmaktadır.

 

 

 

Program Hakkında Bilgiler

 

Türkiye’de İlahiyat fakültelerinin üç bölümünden birini teşkil eden Temel İslâm Bilimleri’nin altında bulunan Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi, Arap Dili ve Belagati, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku, Kelam, Mezhepler Tarihi ve Tasavvuf dallarından müteşekkil sekiz bilim dalını içine alan bir programdır.

 

Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı, öğrencinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı içindeki Bilim dallarından tercih ettiği bilim dalından her dönem için dörder kredilik iki; diğer yedi anabilim dalından da ikişer kredilik birer ders almak kaydıyla her dönem için asgarî yirmi iki kredi ders almak zorundadır.

 

 Öğrenci, tercih ettiği bilim dalında her dönem için iki seminer/bilimsel araştırma ile tez çalışması yürütecektir. Derslerin en fazla yarısı, o ders konusu ile ilgili proje, ödev, makale veya eser incelemesi, sunum vb. faaliyetler şeklinde yürütülebilir. Seminer, Uzmanlık Alan Dersi şeklinde de uygulanabilir.

 

 

 

Giriş Şartları

 

Adayların; lisans eğitimlerini üniversitelerin İlahiyat, İslâmî İlimler, Din Bilimleri, İslâm ve Din Bilimleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği gibi İlâhiyat alanları ile bunun dışında kalan yurt içi ve yurt dışından dört yıllık bir fakültede tamamlamış ve daha sonra da sosyal bilimlerin herhangi bir alanından yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

 

 

 

Lisans Mezuniyet Ortalaması   

:En az 2,40 veya En az 60

ALES Puanı        

:En az 60

Asgari Dönem Sayısı      

:4 Dönem (2 Dönem Ders, 2Dönem Tez olmak üzere)

 

  Programda Yer Alan Dersler

 

 Birinci Yarıyıl

 

Kod

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİB2001

Mukayeseli Kıraat Vecihleri

 

4

6

TİB2003

Kıraatların Tevâtürü Meselesi

4

 

4

6

TİB2005

Meşhur Kıraatlar ve Tefsir

2

 

2

3

TİB2007

Mukayeseli Tefsir Metodolojisi

4

 

4

6

TİB2009

Klâsik Tefsirlerin Mâhiyeti

4

 

4

6

TİB2011

Kur’ân Sünnet Bütünlüğü

2

 

2

3

TİB2013

Mukayeseli Hadis Usûlü Metinleri

4

 

4

6

TİB2015

Tasnif Devri Sonrası Hadis Edebiyatı

4

 

4

6

TİB2017

Oryantalizm ve Hadis Metodolojisi

2

 

2

3

TİB2019

Osmanlı Dönemi Hukuk Çalışmaları

4

 

4

6

TİB2021

Fıkıh Metinlerinin Uslûbu

4

 

4

6

TİB2023

Farazî Fıkıh ve Çağdaş Problemler

2

 

2

3

TİB2025

Klâsik Dönem İnanç Sorunları

4

 

4

6

TİB2027

Osmanlı Dönemi Kelâm Metinleri

4

 

4

6

TİB2029

Ehl-i Sünnet Karşıtı Kelâm Literatürü

2

 

2

3

TİB2031

Oryantalist Düşünce ve İslâm Mezhepleri

4

 

4

6

TİB2033

Mukayeseli İslâm Mezhepleri

4

 

4

6

TİB2035

Günümüzde Mezhepler Tarihi Çalışmaları

2

 

2

3

TİB2037

Mukayeseli Tasavvuf Metinleri

4

 

4

6

TİB2039

Osmanlı Dönemi Tasavvuf Metinleri

4

 

4

6

TİB2041

Batı Düşüncesi ve Tasavvuf

2

 

2

3

TİB2043

Osmanlı Dönemi Arap Dili Çalışmaları

4

 

4

6

TİB2045

Klâsik Arap Dilinin Temel Meseleleri

4

 

4

6

TİB2047

Arapça Çeviri Teknikleri

2

 

2

3

 

TOPLAM

80

 

80

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİB2000

Günümüz İslâm Dünyasında Kıraat İlmi

 

4

 6

TİB2002

Oryantalist Düşünce ve Kıraat

4

 

  4

 6

TİB2004

Uygulamalı Kıraat İlmi

2

 

2

 3

TİB2006

Çağdaşlaşma ve Tefsir Tartışmaları

4

 

4

 6

TİB2008

Günümüz Tefsir Metinleri

4

 

4

 6

TİB2010

Sünnetin Kur’ân’ı Anlamaya Etkisi

2

 

2

 3

TİB2012

Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları

4

 

4

 6

TİB2014

Batı’da Hadis Araştırmaları

4

 

4

6

TİB2016

Hadis ve Diğer Dinî İlimler

2

 

2

3

TİB2018

Mukayeseli Fıkıh Metinleri

4

 

4

6

TİB2020

Günümüz Fıkıh Problemleri

4

 

4

6

TİB2022

Çağdaşlaşma ve Fıkıh Tartışmaları

2

 

2

3

TİB2024

Günümüz Kelâm İlminin Temel Meseleleri

4

 

4

6

TİB2026

Çağdaşlaşma ve Kelâm Tartışmaları

4

 

4

6

TİB2028

Ehl-i Sünnet Kelâmının Temel Kaynakları

2

 

2

3

TİB2030

Mezhepler Tarihinin Temel Meseleleri

4

 

4

6

TİB2032

Günümüz İtikadî İslâm Mezhepleri

4

 

4

6

TİB2034

Çağdaş İnanışlar ve İslâm

2

 

2

3

TİB2036

Tasavvuf Terimlerinin Teşekkülü

4

 

4

6

TİB2038

Tasavvuf Müesseseleri

4

 

4

6

TİB2040

Mukayeseli Tasavvuf Âdâb ve Erkânı

2

 

2

3

TİB2042

İslâmî Dönem Arap Edebiyatı

4

 

4

6

TİB2044

Çağdaş Arapçanın Temel Meseleleri

4

 

4

6

TİB2046

Arapça Anlama ve Yazı Teknikleri

2

 

2

3

 

TOPLAM

80

 

80

120

 


 

İletişim

 

Program Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Süruri    

ahmetsururi@hotmail.com

Akademik Sorumlu

 Arş. Gör. Mehmet BAĞÇİVAN

 mehyaturvan@hotmail.com 

Etiket: Temel İslam Bilimleri Doktora Programı