Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Programında öğrencilerin Temel İslâm Bilimleri alanında akademik düzeyde gerekli ileri düzey bilgi ve araştırma becerileri ile donatılması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle lisans döneminden itibaren akademik çalışmalara yönlendirilmiş, gerekli dil alt yapısı sağlanmış öğrencilerin, Batı ve Doğu dillerinde yapılmış akademik çalışmaları takip etmesi ve her iki dildeki literatürü yakından tanınmasının sağlanması önem kazanmaktadır.

Enstitümüzde lisansüstü eğitim görecek öğrencilere Temel İslâm Bilimlerinin bilgi, literatür ve uygulamadaki birikimini sunmak, bu alanda araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmek bu programın çerçevesini oluşturmaktadır.

 

Program Hakkında Bilgiler

Program; İlahiyat fakültelerinin ilgili bölümünde yer alan Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi, Arap Dili ve Belagati, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku, Kelâm, Mezhepler Tarihi ve Tasavvuf dallarından müteşekkil sekiz bilim dalını içine alan bir programdır.

Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı içindeki Bilim dallarından tercih ettiği birinden her dönem için dörder kredilik iki; diğer yedi anabilim dalından yarısının ilk dönem geri kalanların da ikinci dönem olmak üzere ikişer kredilik birer ders almak kaydıyla her dönem için asgarî on sekiz kredi ders almak zorundadır. Buna ilaveten öğrenci tercih ettiği bilim dalında her dönem için ikişer kredilik iki seminer/bilimsel araştırma ile tez çalışması yürütecektir. Derslerin en fazla yarısı, o ders konusu ile ilgili proje, ödev, makale veya eser incelemesi, sunum vb. faaliyetler şeklinde yürütülebilir. Seminer Dersi, Uzmanlık Alan Dersi şeklinde de uygulanabilir.

 

Giriş Şartları

Adayların; lisans eğitimini İlahiyat, İslâmî İlimler, Din Bilimleri, İslâm ve Din Bilimleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği gibi İlâhiyat alanları ile bunun dışında kalan yurt içi ve yurt dışından dört yıllık bir fakültede tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Lisans Mezuniyet Ortalaması   

:En az 2,40 veya En az 60

ALES Puanı        

:En az 55

Asgari Dönem Sayısı      

:4 Dönem (2 Dönem Ders, 2Dönem Tez olmak üzere)

  Programda Yer Alan Dersler

 Birinci Yarıyıl

Kod

DERSİN ADI

 T

U

K

ECTS

TİB1001

Kıraat İlmi ve Rivayetleri

 

4

6

TİB1003

Kıraat İlminin Temel Kaynakları

4

 

4

6

TİB1005

Kur’ân Tecvîdi ve Uygulaması

2

 

2

3

TİB1007

Kur’ân İlimleri ve Tefsir Usûlü

4

 

4

6

TİB1009

Temel Tefsir Metinleri

4

 

4

6

TİB1011

Tefsir Yöntemleri ve Temel Özellikleri

2

 

2

3

TİB1013

Hadis Usûlü Metinleri

4

 

4

6

TİB1015

Hadis Metinleri

4

 

4

6

TİB1017

Hadis İlimleri ve Edebiyatı

2

 

2

3

TİB1019

İslâm Hukuk Usulü

4

 

4

6

TİB1021

Klâsik Fıkıh Metinleri

4

 

4

6

TİB1023

İslâm Hukukunun Genel Prensipleri

2

 

2

3

TİB1025

Kelâmın Oluşum Süreci

4

 

4

6

TİB1027

Klâsik Kelâm Metinleri

4

 

4

6

TİB1029

Ehl-i Sünnet Kelâmının Temel Meseleleri

2

 

2

3

TİB1031

Mezhepler Tarihinin Temel Metinleri

4

 

4

6

TİB1033

Klâsik İslâm Mezheplerinin Oluşumu

4

 

4

6

TİB1035

Mezheplerin Tasnîfi ve Tefrîki

2

 

2

3

TİB1037

Klâsik Tasavvuf Metinleri

4

 

4

6

TİB1039

Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı

4

 

4

6

TİB1041

Tasavvufun Temel Kavramları

2

 

2

3

TİB1043

İslâm Öncesi Arap Edebiyatı

4

 

4

6

TİB1045

Klâsik Arapça Kaynakları ve Tarihi

4

 

4

6

TİB1047

Arapça Kelime ve Cümle Yapısı

2

 

2

3

 

TOPLAM

80

 

80

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Yarıyıl

 

KOD

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TİB1000

Belli Başlı Kıraat İmamları

 

4

6

TİB1002

Aşere, Takrib, Tayyibe

4

 

4

 6

TİB1004

Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi

2

 

2

 3

TİB1006

Çağdaşlaşma ve Tefsir Tartışmaları

4

 

4

 6

TİB1008

Günümüz Tefsir Metinleri

4

 

4

 6

TİB1010

Sünnetin Kur’ân’ı Anlamaya Etkisi

2

 

2

 3

TİB1012

Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları

4

 

4

 6

TİB1014

Batı’da Hadis Araştırmaları

4

 

4

6

TİB1016

Hadis ve Diğer Dinî İlimler

2

 

2

3

TİB1018

Mukayeseli Fıkıh Metinleri

4

 

4

6

TİB1020

Günümüz Fıkıh Problemleri

4

 

4

6

TİB1022

Çağdaşlaşma ve Fıkıh Tartışmaları

2

 

2

3

TİB1024

Günümüz Kelâm İlminin Temel Meseleleri

4

 

4

6

TİB1026

Çağdaşlaşma ve Kelâm Tartışmaları

4

 

4

6

TİB1028

Ehl-i Sünnet Kelâmının Temel Kaynakları

2

 

2

3

TİB1030

Mezhepler Tarihinin Temel Meseleleri

4

 

4

6

TİB1032

Günümüz İtikadî İslâm Mezhepleri

4

 

4

6

TİB1034

Çağdaş İnanışlar ve İslâm

2

 

2

3

TİB1036

Tasavvuf Terimlerinin Teşekkülü

4

 

4

6

TİB1038

Tasavvuf Müesseseleri

4

 

4

6

TİB1040

Mukayeseli Tasavvuf Âdâb ve Erkânı

2

 

2

3

TİB1042

İslâmî Dönem Arap Edebiyatı

4

 

4

6

TİB1044

Çağdaş Arapçanın Temel Meseleleri

4

 

4

6

TİB1046

Arapça Anlama ve Yazı Teknikleri

2

 

2

3

 

TOPLAM

80

 

80

120

 


 

İletişim

Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Pehlül DÜZENLİ

erist67@yahoo.com

Akademik Sorumlu

Arş. Gör. Mehmet BAĞÇİVAN

mehyaturvan@hotmail.com

Etiket: Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı