ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI

 

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Program, toplam 180 AKTS krediden az olmamak şartıyla EABD Başkanlığının öngördüğü, zorunlu ve seçimlik en az yedi adet ders ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora programını tamamlama süresi azami on iki yarıyıldır

Kredili derslerini başarıyla tamamlayan ve en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler, yeterlik sınavına Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa girebilir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tezini başarıyla bitirip jüri önünde savunan öğrenciler doktora derecesi almaya hak kazanır.

Doktora programı, küreselleşme süreci ile birlikte “uluslararası ilişkiler” kavramının anlamındaki gelişmeye paralel olarak çeşitli konular üzerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede program, Türk dış politikası, uluslararası politika ve bölge çalışmaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca bölüm içi seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları için imkan sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiket: Uluslararası İlişkiler Doktora Programı